7019 - Månedspris er fast hver mnd, og er kostnaden for tjenesten vi leverer samt leie av målerutstyr. Dette er regulert i kontrakt mellom Smartly og Sameiet.

7022/ 7023 - Dette er selve det målte forbruket av varmt tappevann i de enkelte eierseksjonene. Prisen baserer seg på fordeling av kostnad på faktura fra fjernvarmeleverandør som. 


7034 - Er kostnad til transmisjonstap og evt oppvarming av fellesarealer. Det er slik at det krever energi og holde sirkulasjon i anlegget, og denne er da en felleskostnad som ikke er knyttet til forbruket i den enkelte eierseksjon. Denne kostnaden vil variere noe basert på totalforbruk i anlegget. Det er da en kostnad som fordeles likt på beboerne. Det er ikke en fysisk måler på dette, men det er differansen mellom tilført energi på hovedmåler fratrukket alle individuelle målere. Derav målerstand 0, det vil den alltids være. 

7039 - Dette er selve det målte forbruket av varme i de enkelte eierseksjonene. Prisen baserer seg på fordeling av kostnad på faktura fra fjernvarmeleverandør som.


7041 - Dette er produktkoden som benyttes dersom det er ikke målte kostnader som skal fordeles. Det er da vanlig at man fordeler dette basert på eierbrøk. Det betyr at man betaler energiskostnad basert på areal av eierseksjon. Dette fungerer da i praksis slik "Total kostnad/Antall m2 sum av alle seksjoner = kostnad pr m2". Denne ganges da opp med antall kvadrat i de ulike eierseksjonene for å finne kostnaden på hver seksjon.