Eatons xComfort Radiator Termostat er en termostat som kan styres trådløst fra Smart Gateway'en. 


Bildet viser displayet til termostaten under normal operasjon. 
Skjermen viser som følger:

Øverst til Venstre: Her vises nåværende klokkeslett. Så lenge termostaten styres via Gateway, så er det imidlertid ikke så viktig at den er korrekt

Øverst til Høyre: Her vises pådrag. "oFF" betyr at varmen er av. Et tall mellom 1-100 viser hvor mye ventilen er åpen, hvor 100 er full effekt. Om en feil har oppstått, så vises feilmeldingen her.

Liten tekst til venstre: Her vises termostatens modus. Det skal normalt sett stå "Auto" her. Dersom det står KUN "Manu", er termostaten i manuell modus. I feilsituasjoner kan det stå både Auto og Manu samtidig her.

Stor tekst i midten: Her vises målt romtemperatur målt fra termostaten. Siden temperatursensoren er inne i selve termostaten, så kan denne vise en høyere temperatur enn det er i selve rommet. Brukeren må derfor ofte justere temperaturen noe høyere (1-2 grader) enn han ønsker i rommet.Feilsituasjoner


Kommunikasjonssvikt til Gateway (Er1)

Denne feilen oppstår dersom termostaten mister forbindelsen til Gateway'en. I hovedsak skal dette ikke skje, da installatøren skal sørge for at det er tilstrekkelig signal til Gateway'en når han installerer termostaten. Vi har allikevel sett at feilen kan oppstå i etterkant, og problemet kan da enten skyldes at signalkvaliteten er dårlig eller at støy lager midlertidige kommunikasjonsproblemer. Vanligvis er denne feilen forbigående, og skal rette seg selv etter 10-20 minutter. Dersom problemet vedvarer eller oppstår ofte (dvs. så ofte at Gateway'en ikke klarer å styre temperaturen skikkelig), må man sende ut en installatør til å forbedre signalforholdene i installasjonen. 

Feilen gjenkjennes ved at det står Er1 øverst til høyre i displayet.

Sikkerhetsmodus

Når termostaten mister forbindelsen til Gateway'en, vil den automatisk slå seg over i sikkerhetsmodus. Dette gjenkjennes ved at det står både Auto og Manu samtidig til venstre for temperaturen. Dette betyr at termostaten fortsetter å styre ut fra sist mottatte SET temperatur fra Gateway'en, og vil gjøre dette frem til den får en ny temperatur fra Gateway'en. Man kan da også selv styre temperaturen manuelt, dersom den er for høy eller lav.

Temperaturen styres ved å vri på hjulet (nederst på bildet), til ønsket SET temperatur viser i displayet. Trykk så kort på OK knappen i midten nederst. Termostaten vil nå styre etter den satte temperaturen, frem til forbindelsen gjenopprettes og en ny temperatur sendes fra Gateway'en.


Feilretting

Det er ingen måte for du vil kunne rette dette problemet på. Vanligvis er dette problemet periodevis, og forsvinner av seg selv. Men om problemet vedvarer over lang tid, eller skjer så ofte at styringen ikke blir utført tilfredstillende, så må en montør ut å rette problemet.


Dersom du selv har forsøkt å rette dette problemet ved å resette termostaten, kan dette medføre en rekke andre feilmeldinger i displayet. Resten av feilene beskrevet her er stort sett feil som skyldes at man har endret på innstillinger på termostaten når den har manglet kommunikasjon. Det er ikke mulig å gjøre slike endringer så lenge Termostaten kommuniserer med Gateway'en.


Kommunikasjonssvikt til Gateway (Ingen feilmelding)

Dersom termostaten mangler kommunikasjon og det ikke vises noen feilmelding i displayet (det står oFF eller et tall mellom 1-100 øverst til høyre), så skyldes dette at termostaten har blitt resatt og mistet kommunikasjonsinformasjonen sin. En sannsynlig årsak er at man tidligere har hatt feilmelding Er1, og forsøkt å rette feilen ved å resette termostaten. Om man gjør dette vil styringen fra Gateway'en slutte å fungere permanent, og dette kan ikke rettes uten en installatør.


Inntill en installatør kan være på plass for å rette problemet, må man benytte termostatens Manuell funksjon for å styre varme.

HUSK! Det tar 5-10 minutter fra endringer i styringsapp blir sent til termostaten. Forsikre deg om at kunden faktisk har mistet kommunikasjonen før du fortsetter med retting eller instrukser til kunden. En god indikasjon om om termostaten faktisk mangler kommunikasjon når den ikke viser noen feilmelding, er at man kan sette termostaten i Manuell modus. Dette lar seg ikke gjøre dersom termostaten faktisk har kommunikasjon til Gateway'en. Trykk derfor kort på Menu knappen og kontroller at termostaten viser Manu til venstre for temperaturen, før du fortsetter. Lar ikke dette seg gjøre er alt i orden med kommunikasjonen.


Bruk av Manuell modus

Manuell modus gir mulighet til å styre temperaturen manuelt ved å vri på hjulet og sette ønsket temperatur. Manuell modus indikeres ved at det står Manu i displayet ved siden av temperaturen. Dersom det står Auto i stedet, trykk kort på Menu knappen én gang for å bytte til Manu. Når termostaten står i Manuell modus, vil det vises en SET temperatur om man vrir på hjulet. Still denne til ønsket temperatur, og bekreft med OK. Termostaten vil nå styre varmen ut fra denne temperaturen.

MERK! Dersom et kort trykk på Menu ikke har noen effekt, så betyr dette at termostaten faktisk har forbindelse med Gateway. Det kan da tenkes at styringen fungerer som normalt, men at termostaten ikke ennå har blitt oppdatert til nytt settpunkt. Det tar typisk 5 til 10 minutter fra man setter en innstilling i appen og frem til termostaten reagerer. Dersom det har gått mer tid enn dette, endre temperaturen for å sikre at den faktisk sendes til termostaten ila. de neste 5-10 minuttene. For eksempel kan man slå den over i sparing og så direkte tilbake til Komfort for å oppdatere temperaturen


Retting av Resatt termostat

Om termostaten har blitt resatt, vil den ikke være i stand til å gjenopprette kommunikasjon til Gateway'en av seg selv. En installatør må da rette feilen. MERK! Det er IKKE mulig å resette termostaten så lenge den har kommunikasjon til Gateway'en, så den eneste måten dette kan oppstå på er dersom kommunikasjonen har vært borte, og noen fysisk har valgt å resette termostaten via termostatens Meny.

Feilen rettes ved at termostaten læres inn på nytt via MRF verktøyet. Installatøren bør også kontrollere radio signalstyrke, og forsøke å forbedre radioforholdene som forklart i forrige seksjon. Dette må gjøres for å sikre at feilen ikke oppstår på nytt.


Manglende Kalibrering (InS)

Dersom feilmeldingen InS vises øverst til høyre i displayet, så betyr dette at termostaten ikke er kalibrert. Siden kalibrering gjøres ved installasjon, så er den eneste måten dette kan oppstå på i etterkant at termostaten er blitt resatt. Sansynligvis er dette igjen en følge av en tidligere Er1 feil.


Feilretting

Det er høyst sansynlig at denne feilsituasjonen betyr at termostaten ikke lengre har forbindelse med Gateway'en. Men for å kunne benytte termostaten i Manuell modus, må man først gjennomføre en re-kalibrering av termostaten. Dette gjøres som følger:

 • Trykk og hold inne Menu i 3 sekunder. Displayet skal nå vise Pro. MERK! Dersom displayet viser dAt i stedet, så betyr dette at Gateway kommunikasjonen er OK. Fortsett denne prosedyren, men det er da ikke behov for å sende ut installatør etterpå.
 • Vri på hjulet til InS vises i displayet. Trykk OK.
 • Vent til termostaten har justert seg tilbake, og InS tA vises i displayet.
 • Trykk så OK igjen, og vent til termostaten er ferdig å kalibrere seg. Når den er ferdig kommer man tilbake til menyen.
 • Trykk kort på Menu knappen for å komme tilbake til hovedskjermen.
 • Dersom man påviste at termostaten ikke kommuniserer med Gateway i steg 1, kan man sette termostaten i manuell modus ved å trykke en gang til på Menu. Displayet skal da vise Manu til venstre for temperaturen. Kunden kan nå stille inn ønsket temperatur via hjulet, og velge temperaturen ved å trykke på OK.

Andre feilmeldinger

Vi har fått rapporter om at termostaten viser andre "feilmeldinger" enn det som er beskrevet her. Dette er vanligvis ikke feilmeldinger, men skyldes at man har gått inn i menyen og ikke gått ut derfra igjen. Man kommer seg enkelt ut derfra ved å trykke kort på Menu knappen. Hoveskjermen skal nå vises igjen som normalt. Dersom det ikke vises noen klar feilmelding på Hoveskjermen, må man utføre følgende prosedyre for å diagnostisere feilen.


 • Fra hoveskjermen, trykk og holde inne Menu knappen i 3 sekunder.
 • Se hva som dukker opp på skjermen når man kommer inn i menyen:
  • Displayet viser Pro: Dette betyr at termostaten ikke har forbindelse til Gateway'en. Se seksjonen om Kommunikasjonssvikt uten feilmelding over.
  • Displayet viser dAt: Dette betyr at kommunikasjonen til Gateway'en er OK. Vurder kundens feilbeskrivelse nøye, ut fra de forrige feilene som er forklart.
 • Trykk kort på Menu knappen igjen for å komme tilbake til Hovedskjermen. Dette må gjøres før man eventuelt forsøker å sette temperaturen på nytt fra styringsappen.


Termostaten er løs:

Denne feilen skyldes vanligvis feil montering under installasjon. Termostaten må skrus godt fast i radiatoren for at den skal sitte godt fast. Dersom den ikke er skrudd skikkelig til, så kan termostaten løsne etter hvert, som igjen medfører at radiatoren varmer selv om termostaten står i oFF (se bilde over). Et problem som kan oppstå under installasjon er at termostaten kiler seg om den skrus helt fast. Dette skal i utgangspunktet rettes ved å bruke gjengetape, slik at man kan få termostaten til å sitte godt fast og alikevel ha god nok klaring til at den ikke kiler seg fast. Har montøren glemt dette og termostaten sitter for løst, så kan denne feilen oppstå etter tid.

Feilretting

Normalt vil dette være en feil som rettes av installatøren, og det er ikke noe som bruker bør begi seg ut på uten å vite hva en gjør. Flytskjema for Support

Feilretting av InS, Er3, Er4 feilmeldinger

Disse feilmeldingene skyldes at Termostaten ikke er tilfredstillende montert mekanisk sett. Dette kan skje f.eks dersom det er for liten toleranse til termostat ventilen, og termostaten skrus helt fast. For å